top of page

KUNSTITERAAPIA STUUDIO

Tihti lahendavad käed mõistatuse, mille kallal mõistus on kaua asjatult vaeva näinud.  C.G.Jung

Oil on Canvas
Drawing Figures
Crafts Supplies
Sculpting
Mask in the snow
Black and White Illustration
Colorful Chalks
Watercolor Painting
DIY
Listening to Music
Avaleht: Welcome

KUIDAS KUNSTITERAAPIA TOIMIB

Kunstiteraapia aitab avada meie loovuse – meis kõigis peituva sisemise võimekuse, mis viib paranemise ja tervise juurde. Kunsti loomine, mida toetab koolitatud kunstiterapeut, lubab meie sisemisel minal väljenduda ja annab võimaluse läbi loodud töö mõista ja näha oma olukorda uuest vaatenurgast. Kujutised, mis jõuavad sõnadest sügavamale, võimaldavad väljendada mitmeid tähenduste kihte, kõneldes asjadest, mida on liiga keeruline või raske sõnadesse panna.
Loov protsess on oma olemuselt tervendav. See toetub tugevatele külgedele ja aitab orienteeruda tihti keerulisel sisemise kogemuse ja välise reaalsuse vahelisel maastikul. Sümboolne väljendus kunstiteraapias annab turvalise ruumi, et uurida võimalikke valusaid kogemusi. Kunstiterapeudi kaasabil saab selles protsessis läbi töötada raskeid tundeid ilma, et tunneksid ennast nendesse uppununa või kontrolli kaotanuna.
Kunsti kasutamine eneseväljendusena aitab leida turvalisi viise, et jõuda ärevust põhjustava ainese äratundmiseni, vaadata teemadele uuest vaatenurgast ja leida loovaid lahendusi probleemidele ning jõuda oma sisemise mina sügavama mõistmiseni.
Kunstitöö loomine tõstab enesehinnangut, enesekontrolli tunnet ning annab rahuldustunde ja edukogemuse, mis tugevdavad terveid toimetulekuoskusi.
Kuna enamus inimesi leiavad loova tegevuse iseenesest mõnusa olevat, siis kogetakse ka tõsist teraapiatööd positiivse vastastikuse suhtlemisena iseenda, terapeudi ja loodud kunstitöö vahel. Kunstiterapeut toetab loomingulist protsessi, kuulab mõistvalt, julgustab ja suunab positiivsele muutusele. Uued pildid, helid, liikumised ja visuaalsed kujundid, mida klient teraapiaprotsessi käigus loob, annavad ajule võimaluse muuta mälus kinnistunud pilte ja kohtuda muutustega turvalises ümbruses.
See, mis toimub inimese ajus, kehas ja meeles on omavahel seotud ja pidevas vastastikuses koosmõjus. Visualiseerimine ja looming ning selle kaudu uute seoste loomine aitab klienti pingete leevendumisel ja ressursside lisandumisel. Kui klient loob paremat ajupoolkera kasutades kujundi ning annab sellele vasakut ajupoolkera kasutades tähenduse, saab ta võimaluse integreeritud kogemuseks, mis võib viia uute loovate valikuteni. Selleks et muutused sündida saaks, on võimalik “ust paotada” ka ühe kunstiteraapia seansi jooksul, ning kogeda, et valu või pinge puhul pole ainsateks valikuteks selle kannatamine või tablett, vaid abi võib olla ka kunstiteraapiast.
Kui inimene on sattunud raskesse situatsiooni – kogeb arengu- ja identiteedikriisi või depressiooni, pakub kunstiteraapia võimalusi kriisist väljumiseks ja uute vaatenurkade leidmiseks kinni jooksnud olukorrale. Raskete hetkede, kriisisituatsioone puudutavate mälestuste, kogemuste ja tunnete väljendamine pildis, muusikas või liikumises, nagu ka nähtavaks ja terapeudi poolt vastu võetavaks saamine, on juba iseenesest kriisikogemust parandavad ja ravivad meetodid. Kunstiteraapia on toimivaks meetodiks sageli ka seetõttu, et kunst tunnete ja kõrvalmõjude väljendamise vahendina vähendab vastupanu teraapia ja terapeudi vastu. Kunstiteraapias ei pea erinevatele teemadele ja terapeudile lähenema otsesõnu kohtudes ja sõnaliselt end väljendades, vaid abiks on kunsti mitmetasandiline ja –palgeline keel.

Avaleht: About Therapy

Kunstnik ei ole mitte erilist sorti inimene, vaid iga inimene on erilist sorti kunstnik.

Coomaraswamy (1877-1947)

portrait
Avaleht: Famous Quote

KELLELE KUNSTITERAAPIA MÕELDUD ON

LASTELE

Laste jaoks on kunstiga tegelemine väga loomulik eneseväljendusviis, seega on neil just kunsti kaudu lihtne oma probleeme ja vajadusi väljendada. Kunstiteraapias kasutatakse erinevaid loovtegevusi: liikumist, kunsti, muusikat ja savitööd. Kunstiteraapia on loov ja mänguline protsess, mis annab võimaluse muutuste tekkimiseks käitumis- ja suhetemustrites.


Kunstiteraapia sobib sinu lapsele kui tal on …

 • suhtlemise- ja kontaktiprobleeme

 • kohanemisraskusi

 • probleeme enesehinnanguga

 • tähelepanu - ja keskendumisraskusi

 • probleeme kooliküpsuse saavutamisega

 • õppimisraskusi

 • psühhosomaatilisi sümptoome (enurees, enkoprees, tikid)

 • hüperaktiivsust ja/või ärevust

Kids' Paintings

TÄISKASVANUTELE

Kunstiteraapia on orienteeritud inimestele, kes soovivad arendada enda loovust, eneseteadvust, aktiveerida ning avada enda sisemisi ressursse ja maandada pingeid. Kunstiteraapia on võimalik nii individuaal-, paari- kui ka grupiseanssidena.


Kunstiteraapia sobib teile kui:

 • kui teil on raskusi tunnete väljendamise või kogemisega

 • soovite iseennast aidata ja oma arengus edasi liikuda

 • soovite arendada eneseteadlikust – töötada alateadvuse, fantaasiatega

 • soovite arendada loovust, spontaansust ning aktiveerida ja avada oma sisemisi ressursse

 • soovite lahendada hetkekriise – saada üle hirmudest

 • tunnete, et olete sageli väsinud, ärev või pinges

 • soovite saada eduelamust – kogeda rõõmu tegutsemisest

 • soovite parandada oma suhtlemis- ja kontaktiloomisoskust

 • teil on tähelepanu- ning keskendumisraskused

 • olete oluliste muutuste ja valikute ees

 • olete üle elanud trauma, leinate või teil on depressioon

free

GRUPPIDELE

Kunstiteraapia, nagu ka teised teraapia vormid, toimub sageli ka grupitööna. Grupis toimuv kunstiteraapia loob võimaluse laiemaks kommunikatsiooniks, interaktsiooniks, läbirääkimisteks ning isikliku kogemuse jagamiseks. Kunstiteraapia grupp annab tagasisidet, kuidas isik ja tema kunstiline eneseväljendus teistele mõjub. Jagatud kunstiline kogemusena tekib ühtne õhkkond, mis annab võimaluse luua kontakte teistega, kellel on sarnased probleemid.

Kunstiteraapiline protsess ja selle tulemus annab võimaluse ennast reflekteerida ja taaskogeda “vana” ning kohtuda “uue” iseendaga. Grupis töötamine aitab arendada teistega arvestamist, ühtekuuluvustunnet, empaatiavõimet, eneseväljendusoskust jne. Grupp tekitab tunde, et oma murega ei olda üksi, et ollakse aktsepteeritud ja toetatud, on võimalus toetada teisi..

Terapeudi roll võib kunstiteraapia grupis olla nii aktiivne kui passiivne. Aktiivse terapeudi roll näeb ette rohkem suunavat lähenemist ning passiivne omakorda lähtub grupi poolt pakutud teemadest ja vabast kunstilisest eneseväljendusest (nn avatud stuudio grupp).

Art Fun

ORGANISATSIOONIDELE

Kunstiteraapial organisatsiooni kontekstis on erinevaid võimalusi: alates lihtsast stressimaandavast ühistegevusest, kuni organisatsiooni suhete struktuuri ja toimimise analüüsi ja muutuste läbiviimiseni. Organisatsioon oma väljakujunenud hierarhia, reeglite ja käitumismustritega on keeruline süsteem. Kunstiteraapia annab siin võimaluse näha ning kogeda nii tervet organisatsiooni, kui kolleege tavapärasest erinevast vaatenurgast. Kunstiteraapia aitab raputada vabaks rutiinist, anda uue ja värskema hingamise kogu meeskonnale.

Veel aitab kunstiteraapia:

 • parandada meeskonnatööd,

 • aktiveerida sisemisi ressursse,

 • äratada loovuse potentsiaali, et luua uusi ideid

 • arendada enesekindlust ja esinemisjulgust

 • näha oma töökaaslaste seni varjatud rikkusi ja potentsiaali

Group Discussion
Avaleht: Services

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

+372 56 655 001

Avaleht: Contact
bottom of page