top of page

KUNSTITERAAPIAST VEEL

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus kliendil on lihtsaid kunstimaterjale kasutades võimalik uurida oma sisemaailma nii sõnalisel kui mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia pakub võimalust väljendada raskeid või segadusttekitavaid tundeid turvalisel viisil. See on ainulaadne tee suhtlemiseks ja mõistmise saavutamiseks. Teraapias aset leidev loomise protsess viib meid lähedale oma kujutlusi loovale osale ning süvendab intuitsiooni. Protsess toob igas inimeses peituva sisemise tarkuse ja tervenemise teadlikule tasandile. See kasvatab sõltumatust, sisemist teadlikkust ning isiksuse tervist ja terviklikkust.

Lühidalt öeldes ongi kunstiteraapia kunsti kasutamine teraapilistel eesmärkidel. Kunstiteraapiates, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm. Kunstiliikidega tegeletakse eraldi, üksteise järel, samaaegselt või sujuvalt ühelt teisele kunstivormile üle minnes - seda kõike lähtudes kliendi eelistustest. Seanssidel maalitakse, joonistatakse, kleebitakse, meisterdatakse, voolitakse, õmmeldakse, luuletatakse, pildistatakse, kirjutatakse, jutustatakse lugusid, musitseeritakse, liigutakse, tantsitakse ja tegeletakse nii paljude kunstilise eneseväljenduse vormidega, kui loovus võimaldab.

Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline pole mitte tulemus, vaid loomise protsess ise, mille käigus toimub pingete vabanemine, hinge ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine.

Kunstiteraapia kiire areng sai maailmas alguse peale Teist Maailmasõda, mil kunstnikud asusid tööle haiglatesse. Eestis alustati Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures seminaride ja täiendkoolitustega 1980datel. 2004. a. asutati Eesti Loovteraapiate Ühing ning aastast 2007 hakkas Tallinna Ülikool koolitama kunstiterapeute.


Kunstiteraapia

  • on loov ja holistlik

  • võimaldab raskete tunnete turvalist väljendamist

  • ei sea vanusepiirangut

  • ei eelda varasemat kunstikogemust või kunstiannet

  • on laste eneseväljenduse loomulik vorm

  • aitab täiskasvanutel iseennast paremini tundma õppida

  • aitab tervendada meelt, keha ja vaimu

Tihti küsitakse, mis ikkagi kunstiteraapias töötab – mis teraapiaseanssidel toimub. Vastus sõltub sellest, kes on klient ja mis on teraapia eesmärk. Mõnikord võib teraapiaseanss kõrvaltvaatajale paista tavalise kunstitunni moodi, teinekord jälle traditsioonilise psühhoteraapia moodi. Mõnikord on kliendil oluline keskenduda loomisele ja enda väljendamisele läbi kunstitöö, teinekord jälle sellele, milliseid mõtteid ning tundeid töö esile toob.

Kunstiteraapias on oluline koht kunstitööl. See annab võimaluse eneseväljenduseks tavapärasest erineval moel ning aitab mööda minna tavapärastest selgeksõpitud vastustest ja ratsionaliseerimisest. Läbi kunstitöö võib näha oma varjatud tundeid ja hoiakuid ning saada seeläbi väärtuslikku materjali teraapiaks.

Kunstiteraapia võib toimuda nii indivduaal- kui grupitööna. Mõlemal juhul on oluline usalduslik ja turvaline õhkkond, mis annab võimaluse julgeks eneseväljenduseks. Terapeudi rolliks on tähele panna ja aidata kliendil avastada ja mõista tema oma väljendust ja kunstitööd ning aidata mõista, kuidas see on seotud elusituatsioonide ja -väljakutsetega.

Kunstiteraapia stuudios on kasutusel lihtsad kunstivahendid, mille seast klient saab valida sobivad: guašid, savi, pastellid, vildikad, värvipliiatsid jne. Erinevad vahendid ärgitavad erinevale emotsionaalsele väljendusele ning mõjutavad kunsti tegija kontrolli kunsti tegemise protsessi üle. Kunstiterapeut aitab kliendil valida sobiva meediumi, mis toetaks tema eesmärke, vajadusi ja arengut.

Kunstitöö võib sündida spontaanselt või valmida terapeudi poolt pakutud teemadest. Seejärel julgustatakse klienti uurima kunstitööd sõnaliste seoste kaudu või edasise loova tegevuse abil. Lisaks traditsioonilistele verbaalsetele nõustamisoskustele ja -kogemustele on kunstiterapeudid koolitatud aitama oma kliente kasutamaks loomisprotsessi sisemise psühholoogilise ja emotsionaalse kasvu ja tervenemise soodustamiseks. Kunstiteraapia kasutab tööks sümboleid, kujutlusi, metafoore, vorme, jooni ja värve.

Kliendikeskne kunstiteraapia tähendab, et klient valib, millise teemaga ta soovib töötada ning milliste kunstivahenditega end väljendada. Kunstiterapeut kuulab ja vaatleb mitte ainult sõnalist ja kehalist väljendust ning käitumisest tulenevat informatsiooni, vaid aitab uurida ja avastada kliendi oma kujutluspilte ja kunstitööd ning seostada seda tema jaoks oluliste teemadega.

Loe lisaks: About Me
bottom of page